ActualitatConsorci per la creació d'ocupació de l'Horta Nord Pactem NordPactesPactes València

Pactem Nord desplega les accions del projecte experimental Estratègies Territorials per a l’Ocupació en l´Horta Nord: Aplicació Pràctica

By 13/09/2021No Comments

Des del mes d’abril el Consorci Pactem Nord està treballant en el desenvolupament operatiu de les accions incloses en el projecte experimental realitzat en el marc d’Avalem Territori. Aquest projecte es configura com la primera fase d’un programa pluriennal que pretén avançar en els reptes marcats en el document elaborat en la convocatòria 2019-2020 denominat Estratègies territorials i escenaris per al desenvolupament en l´Horta Nord, que es fonamenta en l’estudi realitzat en aquest mateix període, Elements diagnòstics de l´Horta Nord, tots dos cofinançats per LABORA.

Les diferents accions que configuren aquest projecte s’articulen entorn de tres eixos de treball. El primer d’ells és la millora dels processos d’intermediació, des d’una perspectiva responsable, treballant tant amb les persones desocupades que requereixen major acompanyament i suport, especialment en l’àmbit tecnològic, com amb les empreses interessades a avançar en les seues estratègies de responsabilitat social. El projecte fa un especial esforç en la implementació de mesures d’intermediació responsable, així com en el va imposar de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, assessorant les empreses en els seus processos incorporació d’aquestes línies.

En segon lloc, el projecte contempla mesures per a la promoció empresarial local i desenvolupament sostenible. L’equip de Pactem Nord ja està treballant activament en l’impuls del teixit empresarial i del comerç de proximitat, especialment en tot allò que té a veure amb la generació d’ocupació en aquests àmbits. Paral·lelament, s’estan programant accions de reforç de l’emprenedoria responsable i del foment de l’e-commerce.

Com a tercer eix fonamental d’aquest projecte experimental tenim diverses mesures enfocades a aprofundir en la corresponsabilitat i vertebració territorial. L’Observatori d’Ocupació Pactem Nord prepara de manera periòdica informes de seguiment del mercat de treball en el territori que són de gran utilitat per a la xarxa d’AEDL i professionals dels ajuntaments consorciats. El reforç i consolidació d’aquesta xarxa de treball comarcal està en la base de l’èxit d’aquest projecte. A això se suma el suport permanent del teixit associatiu comercial, així com les associacions empresarials que conformen el pacte (AUPIM i ASIVALCO) i altres agents del territori, com els instituts de secundària i formació professional o la federació comarcal d’associacions de comerç (FACENORD).

Leave a Reply