Banner Avalem Territori
Imatge capçalera objetius missions

OBJECTIUS

El diagnòstic ha permés elaborar un pla estratègic que, per la seua flexibilitat, s’anirà adaptant a les circumstàncies variables que puguen succeir-se al llarg del temps sobre la base de les tres àrees de treball definides, amb tres objectius generals i deu objectius estratègics, dels quals es deriven un centenar de línies estratègiques.
Objectius generals (Estratègia Europa 2020):
– Creixement intel·ligent: el desenvolupament d’una economia basada en el coneixement i la innovació.
– Creixement sostenible: la promoció d’una economia que utilitze més eficaçment els recursos, que siga verd i més competitiu.
– Creixement integrador: el foment d’una economia amb un alt nivell d’ocupació que redunde en la cohesió econòmica, social i territorial.
Objectius estratègics (integrats en les tres àrees de treball):

Elaboració d'un pla estratègic basat en tres àrees de treball definides, amb 3 objectius generals i 10 objectius estratègics

RECURSOS TERRITORIALS

– Objectiu Estratègic 1. Ocupabilitat, igualtat d’oportunitats i inserció laboral. Respon a la necessitat de generació d’ocupació, tant mitjançant el foment d’accions dirigides al suport de l’autoocupació i economia social, com a la consecució d’un mercat inclusiu, amb oportunitats equitatives per a tots els col·lectius i amb un suport específic i integral a l’emprenedoria.
– Objectiu Estratègic 2. Estabilitat i seguretat en l’oferta d’ocupació. És un repte fonamental la consecució d’un mercat de treball que oferisca ocupació de qualitat, on l’estabilitat i la seguretat es convertisquen en prioritàries, així com el protagonisme i enriquiment de la negociació col·lectiva. La motivació i satisfacció del treballador, mitjançant l’oportunitat de desenvolupament professional i la participació en diferents àmbits de l’empresa són, igualment, requisits d’un treball de qualitat, d’acord amb els nivells de qualificació dels treballadors.
– Objectiu Estratègic 3. Atenció a les persones, inclusió social de col·lectius desfavorits. L’ocupació ha de ser considerada instrument clau de desenvolupament i inclusió social, sobretot per a aquells col·lectius amb capacitats o condicions que els impedisquen igualtat d’oportunitat d’accés, amb especial atenció a la prevenció de l’exclusió.
– Objectiu Estratègic 4. Millora de les qualificacions laborals de la població i de l’adequació del sistema de formació local a les necessitats territorials, tant econòmiques com socials. Açò resulta fonamental des d’una perspectiva de desenvolupament territorial, en particular per al mercat local de treball.
– Objectiu Estratègic 5. Consolidació d’un model productiu basat en el valor del desenvolupament econòmic local, motor de generació d’ocupació. L’enfortiment de la competitivitat es converteix en objectiu clau del pla, per la qual cosa el desenvolupament de les activitats productives, especialment les de major valor afegit, és essencial.
– Objectiu Estratègic 6. Principi de transversalitat de gènere, igualtat de condicions entre homes i dones. La bretxa de gènere existent en les diferents àrees del mercat laboral comporta al tractament d’aquest fet d’una manera transversal. Així, serà necessari actuar tant en els problemes d’accés a l’ocupació com en les desigualtats que es donen en les condicions laborals (conciliació, salari, llocs directius).
– Objectiu Estratègic 7: Millora de les infraestructures, equipaments i serveis públics. La millora d’aquests factors incideix en la competitivitat dels territoris, en la qualitat de vida de les persones, en l’atractiu territorial (per a persones i empreses) i en l’articulació dels territoris, competitivitat tant interna com externa. Es recullen factors decisius en el desenvolupament de la capacitat d’innovació i en l’avanç cap a un desenvolupament territorial sostenible.

XARXES TERRITORIALS

– Objectiu Estratègic 8. Estructura territorial i xarxes internes. L’existència de xarxes en un territori el converteix en innovador, alhora que genera compenetració entre el teixit empresarial i la vida social. S’han de generar acords entre els agents socioeconòmics del territori, públics o privats, amb finalitats que responen a interessos comuns, tant per a la promoció de l’emprenedoria social, projectes de formació i orientació i inserció laboral com per a l’assessorament a l’empresari.
– Objectiu Estratègic 9. Xarxes territorials externes, col·laboracions. Donat el caràcter global que caracteritza a l’entorn econòmic, el mercat laboral ha de promoure la participació dels actors del territori en xarxes tant regionals i estatals com d’àmbit internacional, totes vinculades a l’ocupació, amb la fi conéixer experiències i projectes que permeten millorar l’eficàcia i eficiència de les polítiques laborals locals.

INNOVACIÓ TERRITORIAL

– Objectiu Estratègic 10. Transversalitat de la innovació. La innovació, com a capacitat de transmissió de coneixements és un fenomen individual, mentre que, com a fenomen col·lectiu, l’entorn requereix la seua incorporació en els processos productius, factor essencial per a la millora de la competitivitat de l’empresa. És un fenomen territorial perquè ha de combinar aquest component empresarial amb el seu entorn econòmic-social-institucional per a maximitzar els seus recursos extraeconòmics. Per tot això, és considerada com a objectiu transversal en l’estratègia territorial d’ocupació.