ActualitatPacte Territorial per l'Ocupació de la Ciutat d'AlacantPactesPactes Alacant

Procés Participatiu de Focus Group del Pacte per l’Ocupació i l’Emprenedoria de la ciutat d’Alacant

By 29/12/2020No Comments

A l’abril de l’any 2000 se signa, pels agents socioeconòmics més rellevants de la ciutat, el primer Pacte per l’Ocupació de la ciutat d’Alacant, un document programàtic que marcava les línies estratègiques d’actuació en matèria d’ocupació, formació per a aturats, emprenedoria i empresa per a la ciutat. Fruit d’aquest acord, el 20 de setembre del 2000, es crea l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social de l’Excm. Ajuntament d’Alacant. L’any 2010 s’actualitza el text existent, sent subscrit per l’Ajuntament d’Alacant, a través de l’Agència Local, Coepa, CCOO i UGT.

Transcorreguts quasi deu anys des de la signatura d’aquest últim text, i davant l’actual situació de crisi sanitària Covid-19 i les seues conseqüències, es fa necessari aprovar un nou document marc que definisca les àrees d’actuació prioritàries, eixos estratègics d’actuació i objectius a aconseguir. Tot això adaptat a l’actual realitat socioeconòmica de la nostra ciutat, als seus nous reptes demogràfics, i a la nova normativa europea, autonòmica, local i estatal esdevinguda al llarg de deu anys.

Des d’una perspectiva metodològica s’apostarà per un constant procés participatiu, tant en la seua definició com en la seua implementació, per a arribar a configurar un document útil de planificació estratègica participada basat en el treball en comunitat.

La missió principal d’aquest Pacte és la creació i suport a l’ocupació estable i de qualitat per a totes les dones i homes de la ciutat d’Alacant, objectiu emmarcat en els Objectius de Desenvolupament Sostenible, en concret l’ODS 8 definit per Nacions Unides com “Treball Decent i Creixement Econòmic”, al qual es va afegir, producte de la crisi soci-sanitària, l’Objectiu Post-Covid “Protegir Ocupacions i Suport a pimes”.

Especialment s’atendrà a col·lectius amb perfils d’alta vulnerabilitat i limitada ocupabilitat, atés l’ODS 1 “Fi de la Pobresa” a través d’una estratègia destinada a generar un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

En l’àmbit nacional la definició d’estratègies ve donada des del govern central en la denominada Agenda Urbana 20-30, a la qual aquest Ajuntament s’adhereix en el seu Objectiu 7: “Impulsar i Afavorir l’Economia Urbana”, mitjançant (7.1.) “Buscar la Productivitat Local, generació d’Ocupació, Dinamització i Diversificació de l’Activitat Econòmica” i (7.2.) “Posar en pràctica polítiques encaminades a promoure un Turisme Sostenible que cree llocs de treball i promoga la cultura i els productes locals”.

El disseny del nou pacte, a l’efecte d’eficàcia i eficiència, tindrà en compte que totes les seues línies estratègiques estiguen alineades amb els marcs estratègics d’ocupació i emprenedoria que existeixen a escala autonòmica, estatal i europea, especialment amb l’Estratègia Espanyola d’Ocupació 2017/2020; 2021/2024, el Pla Anual d’Ocupació (PAPE), la Llei d’ocupació estatal, o la futura Llei valenciana d’Ocupació i Emprenedoria, el Pla Estratègic d’Emprenedoria de la Comunitat Valenciana i els estudis realitzats en el marc d’Avalem Territori.

El nou Pacte territorial per a l’ocupació de la ciutat d’Alacant està destinat a convertir-se en un instrument útil i necessari per a la cerca de solucions participades que, unit a les propostes emergents configurades com a “Noves economies” (Economia del bé Comú, Economies col·laboratives i Economia Circular, Blava o Verda) pretenen donar resposta als grans reptes socials i mediambientals, a més de ser un instrument de planificació estratègica territorial i innovadora per al desenvolupament local integral i integrat que permetrà a la ciutat d’Alacant afrontar els nous reptes sorgits per la Covid- 19.

La dimensió local de les polítiques d’ocupació, reconeguda en l’art. 4 text refós de la Llei estatal d’Ocupació, Reial decret legislatiu 3/2015 de 23 d’octubre, la participació en el procés de concertació territorial local de les polítiques actives d’ocupació, així com l’exigència de representació de les entitats locals en els òrgans de participació institucional d’àmbit autonòmic, es converteixen en elements de reivindicació continuada en les estratègies transversals d’aquest Pacte.

El procés participatiu de Focus Group per a la renovació del text del Pacte per a l’Ocupació i l’Emprenedoria de la ciutat d’Alacant es va iniciar a l’octubre de 2020 i contínua el seu desenvolupament. En el primer Focus Group (13 d’octubre) es va celebrar una reunió de treball amb els tècnics designats per les diferents regidories amb les quals coopera l’Aldes i tècnics de les diferents àrees de l’Agència. En el segon Focus Group (27 octubre) van participar els membres de Consell Rector de l’Aldes, integrat per representants dels diferents grups polítics amb representació a l’Ajuntament d’Alacant i els actors socials i econòmics CCOO, UGT, UEPAL i CEV.

El tercer Focus Group (10 novembre) es va realitzar amb entitats representatives de la ciutat: Parc Científic UA, Aeroport d’Alacant-Elx, Fundeun, Actei L’ Alacantí, Creu Roja, UGT, Adacea, Radi ECCA, Assoc. Alacant pel Turisme de Creuers, Cocemfe, Fisat, Natzaret, Fundació Diagrama, Secretariat Gitano i Aepa.

Leave a Reply