El mes de març passat es va realitzar a Cirat la signatura de l’Acord Territorial per l’Ocupació i Desenvolupament Local de la Mancomunitat Riu Millars

L’Alt Millars presenta tota una sèrie de febleses pròpies de la seua localització dins del territori provincial i regional, però també unes altres que són fruit de l’evolució d’una sèrie de variables que han configurat el seu present. L’orografia i condicions climàtiques han marcat històricament la tipologia del poblament, el caràcter rural dels municipis i una demografia que s’ha constituït en les últimes dècades com un dels principals problemes als quals s’enfronta aquest territori.

Les similituds i necessitats comunes entre la població dels sis municipis que conformen aquesta Mancomunitat fan necessari la creació d’un acord per l’ocupació que ajude a solucionar problemes relacionats amb el treball.

D’acord amb les directrius de la Comissió Europea per als programes de promoció econòmica i creació d’ocupació, en tots els projectes i accions que es posen en marxa en el marc del present Pacte es contemplen tres objectius transversals, els quals hauran de ser tinguts en compte per a la planificació i desenvolupament de cada projecte que es pose en marxa:

a.- Fomentar la igualtat d’oportunitats laborals entre dones i homes en l’accés al mercat de treball i en promoció laboral.

b.- Promoure el desenvolupament sostenible tenint en compte en totes les accions les diferents recomanacions i reglamentacions comunitàries, nacionals i autonòmiques en matèria de protecció del medi ambient. Per a això, es tractarà de posar en marxa programes específics per a la conservació del medi ambient i la protecció de la naturalesa en l’àmbit territorial d’actuació.

c.- Promoure l’ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació, amb l’objectiu de conformar un portal d’ocupació que facilite la publicitat d’ofertes laborals i un sistema de gestió d’habitatge i immobles que solven al seu torn la problemàtica d’habitabilitat de la zona.

La Generalitat fomentarà la concertació territorial necessària per a adoptar pactes territorials de caràcter supramunicipal o local que posen especial atenció en un conjunt d’iniciatives coherents i orientades a cobrir les necessitats territorials, en atenció a l’especificitat del territori.

La concertació territorial s’ha materialitzat en l’adopció del Pacte Territorial Per l’Ocupació formalitzada en un document signat per les parts integrants de l’acord i que donarà lloc a la creació d’una persona jurídica independent per a la consecució dels seus objectius.

El principal objectiu és abordar la problemàtica de la desocupació i el desenvolupament local de manera coordinada i planificada des de les entitats integrants.

Leave a Reply